faravahar

Reisvoorwaarden

STO garantDeze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle zogenoemde STO Garant reizen. Dit zijn onze pakketreizen en worden door Iran Silk Road reizen zelf uitgevoerd en/of in samenwerking met een buitenlandse tour operator.

Artikel 1 Definities

In deze algemene reisvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1.1 Reisorganisator: Iran Silk Road

1.2 Reisovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment dat de door de Reiziger verstrekte opdracht Reisorganisator wordt ontvangen, waardoor Reisorganisator zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis.

1.3 Reiziger: de partij met wie Reisorganisator een Reisovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan de Algemene Reisvoorwaarden.

1.4 Reissom: het totale bedrag van de reis, inclusief eventuele toeslagen, belastingen en boekingskosten.

1.5 Reisvoorstel: een door Reisorganisator opgesteld reisplan inclusief Reissom om de Reiziger een georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij Reisbemiddelaar geldende Algemene Reisvoorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming van de Reisovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het boeken oftewel aanvaarding door de Reiziger van het Reisvoorstel van Reisorganisator. Degene die een reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Reservering, Reisovereenkomst en bevestiging

3.1. Bij het bevestigen van de reis, dient Reiziger de gegevens uit het paspoort te kunnen overleggen. Het is van belang de eerste officiële voornaam, de achternaam (bij gehuwde dames hun eigen achternaam) en de geboortenaam, zoals genoemd in het paspoort wordt opgegeven. De door Reisorganisator gemaakte reisvoorstellen zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

3.2 Reservering van de reis geschiedt via de website of per e-mail door bevestiging van de Reisovereenkomst, inclusief een kopie van het paspoort van de Reizigers.

3.3 Reiziger ontvangt vervolgens een boekingsbevestiging met factuur. Een reservering voor een reis is pas definitief, wanneer het bedrag van de aanbetaling is ontvangen door Reisorganisator of in geval van STO Reisgarantie dat de aanbetaling door de derdengeldenrekening is ontvangen.

3.4 Het aanbod van Reisorganisator kan indien nodig herroepen worden. Dit geldt ook voor vergissingen of fouten in het aanbod. Herroeping is mogelijk tot 24 uur na datum van bevestiging door Reisorganisator en onder opgaaf van redenen.

3.5 Reisorganisator heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de Reissom te verhogen in verband met wijzigingen in brandstofprijzen of wisselkoersen.

Artikel 4. Facturering en betaling

4.0 Voor alle pakketreizen geldt de STO reisgarantie en verloopt de betaling via de Certo Escrow payment service.

4.1 De aanbetaling voor de reis bedraagt minimaal 50% van de totale reissom en wordt bij pakketreizen afgehandeld door Certo Escrow.

4.2 Uiterlijk zes weken voor dag van vertrek dient Reiziger het restant van de Reissom te voldoen, om de reis van de betreffende Reiziger of medereizigers door te laten gaan.

4.4 Bij niet tijdige betaling is Reiziger in verzuim. Een betalingsherinnering volgt en indien de betaling binnen 7 werkdagen niet voldaan is, wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en worden annuleringskosten in rekening gebracht.

4.5 Bij boekingen waarbij de reis binnen of korter dan 8 weken zal plaatsvinden, vraagt Reisorganisator Reiziger de gehele Reissom direct te voldoen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Reisorganisator verplicht zich voor wat betreft de uitvoering van de Reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van het bevestigde Reisvoorstel redelijkerwijs mocht hebben.

5.1 De Reiziger en/of diens Medereiziger(s) dienen zelf zorg te dragen voor een reis en/of annuleringsverzekering.

5.2 Reiziger erkent dat Reisorganisator onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kan worden gehouden met betrekking tot de uitvoering van de overeengekomen Reisovereenkomst.

5.3 Reisorganisator is niet aansprakelijk voor zover de Reiziger in staat is zijn/haar schade te claimen onder een verzekeringspolis, zoals een reis en/of vakantie annuleringsverzekering.

5.4 Overige aansprakelijkheid is gelimiteerd tot de hoogte van de gefactureerde Reissom aan Reiziger.

Artikel 6 Reisgarantie

6.1 Reisorganisator neemt maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens Reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis.

6.2 Om in deze gevallen aan de wettelijke garantieverplichting te voldoen, biedt Reisorganisator STO Garant als reisgarantie. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van onverhoopt faillissement van Reisorganisator de beschikking krijgen over de reissom en ervoor zorgen dat Reiziger zijn of haar geld terug krijgt, de reis kan vervolgen of naar huis kan terug reizen. Als STO Garant van toepassing is, zal dit nadrukkelijk in de Reisovereenkomst worden vermeld.

Artikel 7 Annulering door Reiziger

7.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de Reiziger, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

– bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 10% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

– bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Artikel 8 Klachtenbehandeling

8.1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst moet zo spoedig mogelijk, bij voorkeur tijdens de reis, worden gemeld bij Reisorganisator, opdat deze nog tijdens de reis een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland gemotiveerd worden ingediend bij Reisorganisator. Reiziger krijgt daarop binnen 2 weken een inhoudelijke reactie.

STO garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Iran Silk Road gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van Iran Silk Road wordt duidelijk vermeld of de reisgarantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Iran Silk Road, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Iran Silk Road niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.


Bestemmingen Iran

Klik of tap op onderstaande bestemmingen voor meer informatie, bezienswaardigheden en reisadvies.